VORMINGSCENTRUM DE BOSKAR SANKT-VITH

ALGEMENE VOORWAARDEN

INLICHTINGEN

Men kan steeds telefonisch, schriftelijk, per fax of e-mail een optie nemen op een verblijfsperiode, met telkens maximum 1 maand looptijd.De sluitingsperiodes worden elk jaar vastgelegd in december en als bijlage gevoegd bij de hernieuwde prijslijst die telkens ingaat op 1 januari.


RESERVERING

De aangevraagde periode wordt schriftelijk en/of via e-mail bevestigd door middel van een reserveringsbevestigingsformulier.

Naargelang periode, duur en aantal personen wordt een voorschot en/of waarborg bepaald : het bedraagt in regel minimum 30 % van de geschatte totale verblijfskosten ; bij volledige afhuring van Boskar I en/of II wordt een forfaitair bedrag bepaald.

Het voorschot moet gestort worden op de KBC-rekening 454-2091651-12 van DE BOSKAR V.V.O. VZW, Deusterstraat 11A/3 te 3990 PEER, met vermelding van het reserveringsnummer.

Door storting van het gevraagde voorschot wordt de reservering definitief en gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de reserveringsbevestiging en de reserverings- en annuleringsvoorwaarden, vermeld op de actueel geldende prijslijst.

De voorlopige en/of definitieve afrekening gebeurt na schriftelijk bericht (of per fax of e-mail).


ANNULERING

Indien wordt afgezien van een ingeschreven en definitief verblijf, worden kosten aangerekend : tot zes maanden voor het verblijf: het voorschot; tot drie maanden voor het verblijf : 50% van de totale verblijfskosten; tot 2 maanden voor het verblijf : de totale verblijfskosten.

Een wijziging in de reservering is slechts geldig indien deze schriftelijk aanvaard en bevestigd is door de administratie; de schriftelijke bevestiging van wijziging vermeldt tevens de annuleringskosten.

Voor elke wijziging worden administratiekosten aangerekend, met een minimum van 15.

Voor een gedeeltelijke annulering worden kosten aangerekend volgens dezelfde procedure zoals hoger vermeld.


ACTUELE PRIJSLIJST VERBLIJVEN

De verblijfsprijzen gelden steeds vanaf 1 januari tot en met 31 december van het lopende burgerlijke jaar.

De actuele prijslijst, evenals de algemene en bijzondere bepalingen en verblijfsvoorwaarden, maakt een integrerend deel uit van de reserveringsbevestiging.

Voor groepen kan er gebeurlijk een waarborg gevraagd worden.


FACTUREN

De facturen zijn kontant betaalbaar, uiterlijk voor het verstrijken van de aangegeven vervaldag.

Bij gebreke aan tijdige betaling zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 2 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 65, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materi?le schade en winstderving.

Voor eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Neerpelt en Hasselt bevoegd.


INLICHTINGEN GROEPEN/GEZINNEN

  • Groepsverantwoordelijken worden verzocht het verblijfsprogramma tijdig te bezorgen aan de administratieve Zetel te Peer (aankomst groep, voorstel tijdstippen maaltijden, dagprogramma, enz.)
  • De groepsverantwoordelijke of een afgevaardigde is tijdig aanwezig in het centrum voor de opvang van de gasten.
  • Definitieve gegevens over de groepssamenstelling (groepen en gezinnen in groepsverband) worden schriftelijk voor het verblijf opgevraagd; indien de gevraagde inlichtingen niet tijdig, of onvolledig, of onzorgvuldig ingevuld, werden terugbezorgd, dan wordt de voorlopige of definitieve afrekening opgemaakt op basis van de volwassenleeftijd, in overeenstemming met de oorspronkelijke opgave van reservering.
  • Van de opgegeven leeftijd van de deelnemers (volgens de categorie?n 0-3 j.; 3 tot 5 j., 6 tot 11 j. en vanaf 12 j.) kan te allen tijde het nodige bewijs opgevraagd worden; bij vaststelling van frauduleuse leeftijdopgave wordt automatisch het volwassentarief (+ 12 j.) toegepast.

VARIA

Het reserveringsbevestigingsformulier dient bij aankomst in Centrum DE BOSKAR overhandigd te worden aan de verantwoordelijke huismeester.

Elke gast gaat akkoord met het huisreglement van Centrum DE BOSKAR (op aanvraag op voorhand te bekomen via email)

Een lidmaatschapskaart (gezin of groep) van het lopende jaar is verplicht.

Alle info m.b.t. voorwaarden en prijzen kan geraadpleegd worden op de website ww.boskar.be